Xpaint Borne Sulinowo

Regulamin

– Strzelanie z markera może odbywać się tylko w wyznaczonym terenie, zwanym dalej „polem gry”;

– Prawo gry mają osoby niebędące pod wpływem alkoholu, ani innych środków odurzających;

– W polu obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania bez maski ochronnej;

– Poza polem marker musi być w stanie zabezpieczonym i lufą skierowaną do ziemi;

– Zabrania się strzelać w przeciwnika z odległości mniejszej niż 5 metrów;

– Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując zabezpieczenia oczu, podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, sygnalizując, że jest trafiony i kładzie rękę na głowę, po czym najkrótszą drogą opuszcza pole gry;

– Należy unikać zanieczyszczenia markera ziemią, piaskiem;

– Zabrania się samowolnego demontowania, regulowania i ulepszania markera, a także uzupełniania magazynków kulkami, które leżały na ziemi, trawie;

– W razie stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności markera lub oporządzenia należy przerwać grę i zwrócić się do obsługi;

– W przypadku zawinionego uszkodzenia markera lub oporządzenia stosuje się odpowiedzialność materialną;

– W przypadku stwierdzenia przez obsługę niestosowania się do powyższych uczestnik może zostać wykluczony z gry, bez zwrotu zapłaty;

– Uczestnik gry oświadcza, że jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie;

Zasady wypożyczenia sprzętu:

– Zapoznałem się z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu paintball’owego i zobowiązuje się do ich przestrzegania;

– Jestem świadomy zagrożeń wynikających z używania markera;

– Oświadczam, że jestem ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków;

– Będę natychmiast informował Użyczającego o jakimkolwiek niepożądanym działaniu zestawu;

– Od momentu użyczenia do momentu oddania Zestawu, jestem za niego oraz za wszelkie szkody wyrządzone w wyniku niewłaściwego użytkowania, w pełni odpowiedzialny.

Pozdrawia A.P. Rycharscy

Dokumentacja

formularz rezerwacji

regulamin xpaint

zbiorowe oświadczenie dla nieletnich

oświadczenie dla nieletnich – 3 pozycje